Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะข้าราชการเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” ในการนี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา” พร้อม นายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล ผู้อำนวยการฯ นางสาวอรปภา พรหมศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายณัฏฐวัฒน์ พิมพ์กิจ พนักงานคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการนำเทคนิควิทยาการและการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกในการให้บริการ การทำงานเป็นทีม และมีความรอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการ ของหน่วยงาน โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเขมโขง โรงแรมแลโขง ริเวอร์รีสอร์ท ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


image เอกสารแนบ