Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ