ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวสัญจรสู่ชุมชน
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรปภา พรหมศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ของคู่ความคดีเด็กและเยาวชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การให้บริการคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใบเดียวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ฯลฯ ตลอดจนแนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนในเขตท้องที่ต่างอำเภอได้ทราบข้อมูลข้าวสารของศาลยุติธรรมที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ